Cyclops Vs Cyclops

Which one do you like better, Jim Lee Cyke or Classic Cyke ?